Добре дошли в нашият сайт!

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща изграждането на механизмите и структурите на гражданското общество, социалното адаптиране на личността и демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в Република България.

                 

Сайтът е разработен по проект „Повишаване капацитета на фондация „Професор Джон Атанасов” - BG051PO002/07/2.3.-01.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд